Wspomaganie ISO 9001:2015

 • Ile czasu zajmuje utrzymanie systemu zarządzania jakością?
  Ile kosztowały straty wynikające z nieefektywnego zarządzania?
  Czy jesteś przygotowany na zmiany wynikające z wdrożenia nowego standardu ISO 9001:2015?
Ulotka do pobrania

Cel zakupu

System NND Integrumto zaawansowane narzędzie wspomagające pracę osób zajmujących się utrzymaniem systemu zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwa informacji i różnymi normami branżowymi w firmie. Program jest pomocny przy wdrażaniu i utrzymywaniu systemu zgodnego ze standardem ISO 9001:2015. Jego główną ideą jest posiadanie jednego spójnego narzędzia wspomagającego zarządzanie systemem jakości w firmie w wielu zakresach.

Korzyści

Wszystko zaczyna się od klarownego opisu celów, procesów oraz powiązanych z nimi dokumentów oraz ich skutecznej publikacji tak, aby każdy pracownik był z nimi zapoznany i znał swoją rolę w firmie, a także był niezwłocznie informowany o zmianach zachodzących w danych procesach czy dokumentach. Poprzez czytelną prezentację mierników kadra zarządzająca ma szybki dostęp do bieżących zestawień danych z różnych procesów. Zarządznie audytami i profesjonalna analiza danych skutecznie doskonali organizację. Zarządzanie niezgodnościami i działaniami przekłąda się na większą skuteczność.

Narzędzie posiada wiele funkcjonalności:

MAPOWANIE PROCESÓW

 • System zarządzania w ujęciu procesowym: mapowanie i opis procesów, role odpowiedzialności i uprawnienia
 • Wielopoziomowe procesy – od głównych poprzez podprocesy, aż do pojedynczych działań i czynności
 • Procesy opisane za pomocą specjalnie utworzonej w tym celu karty gdzie, można określić takie dane jak: dane wejściowe i wyjściowe, zasoby, uczestnicy, dokumenty itd.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 • Definiowanie ryzyk i szans na poziomie całej organizacji jak i poszczególnych procesów czy celów, zarządzanie nimi
 • Wielokrotne szacowanie ryzyka przez uprawnione do tego osoy
 • Zarządzanie działaniami doskonalącymi mającymi na celu zmniejszenie powstałego ryzyka

NADZÓR NAD UDOKUMENTOWANĄ INFORMACJĄ

 • Rejestracja wielu rodzajów i typów dokumentów w systemie (procedury, polityki, instrukcje, formularze, dokumentacja produkcyjna, technologiczna itd.)

 • Definiowanie praw dostępu do poszczególnych dokumentów na różnych poziomach (przegląd, używanie, opiniowanie, zatwierdzanie, modyfikacja)

 • Automatyczna dystrybucja dokumentów na podstawie przydzielonych uprawnień w odpowiednim czasie do odpowiednich osób

 • Kontrola nad wersjami dokumentu

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI

 • Prowadzenie elektronicznej ewidencji i zarządzanie bazą dostawców
 • Przeprowadzanie wielostopniowej i wielowątkowej (jakościowa, ilościowa, porównawcza pod kątem asortymentu) oceny dostawcy oraz każdej dostawy
 • Automatycznie tworzące się rankingi (aktualizująca się lista kwalifikowanych dostawców)
 • Przejrzysta prezentacja danych powstałych w wyniku oceny dostawców lub poszczególnych dostaw

MIERNIKI

 • Definiowanie mierników wraz z określeniem kryteriów oceny danego miernika
 • Graficzna prezentacja danych (w tym także historycznych) związanych z poszczególnymi miernikami
 • Tworzenie ekranów kontrolnych pokazujących wybrane mierniki i ich monitorowanie

NARZĘDZIA KONTROLNO-POMIAROWE

 • Elektroniczna baza narzędzi kontrolno-pomiarowych
 • Odnotowywanie wielu form nadzoru takich jak np. legalizacje, wzorcowania, przeglądy itd.
 • Automatyczne powiadamianie zainteresowanych osób o zbliżającym się terminie kolejnych sprawdzeń, legalizacji, wzorcowania itd.

AUDYTY WEWNĘTRZNE

 • Automatyzacja tworzenia harmonogramu audytów
 • Wykorzystanie bazy wiedzy z obszarów systemu (cel, obszar, udokumentowane informacje, pytania, wcześniejsze niezgodności, skuteczność działań)
 • Przeprowadzanie audytu, odnotowywanie odpowiedzi, dowodów i wniosków z audytu w formie elektronicznej

PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

 • Prezentacja wskaźników związanych z poszczególnymi procesami w organizacji
 • Ułatwienie w przygotowaniu danych na przegląd
 • Odnotowywanie sprawozdań z kolejnych przeglądów

NIEZGODNOŚCI I DZIAŁANIA

 • Rejestracja niezgodności, spostrzeżeń, reklamacji, incydentów
 • Planowanie ścieżek realizacji działań (np. korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych czy doskonalących)
 • Automatyczne powiadamianie zainteresowanych osób o potrzebie wykonania czynności oraz o spóźnieniu