Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez T Komp Tomasz Kruszewski zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:

 

 

1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych 

 

Administratorem Pani/a danych osobowych jest T Komp Tomasz Kruszewski z siedzibą w Bydgoszczy (85-565), przy ulicy Smukalskiej 33, nr NIP 953 – 106 – 55 – 92, REGON 091338515

 

2. Nasze dane kontaktowe

 

Można się z nami skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem: 52 360 44 52
 • pod adresem e-mail: tkomp@tkomp.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres siedziby: Bydgoszcz 85-565, ul. Smukalska 33

 

3. Cele i podstawy przetwarzania oraz nasze prawnie uzasadnione interesy

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • oferowania Tobie naszych usług, przedstawienia oferty, propozycji skorzystania z produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany. W przypadku gdy to my wychodzimy z inicjatywą zawarcia umowy, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Natomiast jeżeli to Ty wychodzisz do nas z propozycją rozpoczęcia współpracy, prosisz nas o ofertę lub jesteś zainteresowany naszymi produktami lub usługami, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy nami a Tobą, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego– ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • zawarcia i realizacji umów dotyczących współpracy z nami, których jesteś stroną, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit b) RODO, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ocena jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług;
 • informowania Cię o aktualizacjach produktów i usług, z których korzystasz w celu umożliwienia Ci prawidłowej realizacji zawartych z nami umów. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wykonania umowy pomiędzy stronami, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

 

4. Kto może otrzymać Twoje dane osobowe

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • spółki powiązane z T Komp Tomasz Kruszewski: T Komp sp. z o.o., Integrum Software sp. z o.o., SenJor sp. z o.o. oraz BPM Dynamic sp. z o.o. – powierzenie danych w tym zakresie realizowane jest w celu prawidłowego świadczenia usług przez T Komp.
 • podwykonawcy T Komp Tomasz Kruszewski w zakresie usług, jakie świadczą na rzecz T Komp, w szczególności w zakresie usług serwerowych– powierzenie danych w tym zakresie realizowane jest w celu prawidłowego świadczenia usług przez T Komp.

 

5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania rozmów i negocjacji dotyczących zawarcia umowy w zakresie skorzystania z naszych produktów lub usług. Jeżeli prowadzone rozmowy nie zakończą się zawarciem umowy pomiędzy nami a Tobą, usuniemy Twoje dane osobowe w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia negocjacji lub rozmów dotyczących zawarcia umowy. Natomiast jeżeli rozmowy i negocjacje doprowadzą do zawarcia umowy, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania tej umowy oraz po jej zakończeniu – do momentu przedawnienia się roszczeń z niej wynikających (w tym roszczeń podatkowych).

 

Jeśli jesteś naszym Klientem to twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, zawartej pomiędzy nami a Tobą oraz po jej zakończeniu – do czasu przedawnienie roszczeń wynikających z tej umowy, w tym roszczeń podatkowych.

 

6. Twoje prawa

 

Masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 • do przenoszenia swoich danych osobowych – w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z niezbędnością przetwarzania danych w celu zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania,że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

 

W celu skorzystania z powyższych praw możesz się z nami skontaktować za pomocą danych kontaktowych wskazanych powyżej.

 

7. Prawo do sprzeciwu (jeśli nie jesteś naszym Klientem)

 

Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przyczyną sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

8. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

 

Podanie Twoich danych osobowych może być warunkiem niezbędnym do zawarcia z nami umowy i rozpoczęcia współpracy gospodarczej lub wykonania umowy pomiędzy nami a Tobą.