Powrót

Reklamacja towaru z tytułu wady

9 grudnia 2020

Kodeks cywilny wyróżnia dwa rodzaje wad zakupionych rzeczy: wady fizyczne oraz prawne. O ile wady fizyczne łatwiej jest sobie zobrazować, gdyż mamy z nimi do czynienia zdecydowanie częściej, o tyle pojęcie wady prawnej budzi wiele wątpliwości. Przybliżmy zatem, czego dokładnie dotyczą te dwa pojęcia.

 

O wadzie fizycznej mówimy wówczas, gdy:

a) Towar nie posiada właściwości, które powinien posiadać zgodnie z jego przeznaczeniem (np. gdy sztućce rdzewieją, a buty „śniegowce” przemakają w kontakcie ze śniegiem), ale także takich, o których zapewniał producent w reklamie lub sprzedawca w sklepie. Jeśli więc magiczny preparat na porost włosów, mimo stosowania zgodnie z instrukcją, nie wykazuje żadnego działania, a polecany przez sprzedawcę odkurzacz nie posiada ważnej funkcji, o jaką wyraźnie pytał kupujący – mamy do czynienia z wadą fizyczną.

b) Towar został wydany kupującemu w stanie niekompletnym. (np. gdy brakuje kabla zasilającego do monitora lub pilota do telewizora.)

W przypadku wad fizycznych występuje jeszcze jeden podział, na wady istotne i nieistotne.

 

Wada istotna to taka, przez którą nie jest możliwe korzystanie z zakupionej rzeczy, np. telewizor w ogóle się nie uruchamia lub tort weselny, dostarczony tuż przed zabawą, okazał się znacząco niezgodny z zamówieniem. Z wadami mało istotnymi mamy do czynienia, gdy korzystanie z towaru nie jest niemożliwe, a jedynie utrudnione, a ich usunięcie jest dużo mniej kosztowne, niż wymiana całości czy zwrot kosztów, np. gdy niesprawny jest sam pilot do telewizora.

 

Rozróżnienie tych dwóch typów sytuacji ma znaczenie przy reklamacjach z tytułu rękojmi. Odstąpienia od umowy można domagać się jedynie przy stwierdzeniu wad istotnych. W innym przypadku klientowi przysługuje naprawa, obniżenie ceny lub wymiana towaru na nowy, pozbawiony wady.

 

Wada prawna, jak nazwa wskazuje, dotyczy stanu prawnego sprzedanej rzeczy i wiąże się ściśle z brakiem uprawnień po stronie sprzedawcy do rozporządzania nią.

 

Wady prawne występują, gdy:

 

a) Rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osoby trzeciej – z tym wariantem mamy do czynienia najczęściej wtedy, gdy przedmiot pochodzi z kradzieży lub jest objęty prawem pierwokupu. Nie zawsze jest tak, że wada ta występuje w momencie zakupu. Sprzedawca może przestać być właścicielem rzeczy już po zawarciu umowy, a przed jej wykonaniem, czyli przekazaniem rzeczy kupującemu. Najprostszym przykładem jest ponowna sprzedaż tej rzeczy kolejnej osobie lub też obciążenie albo zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym po zakupie.

b) Ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu – np. jeśli kupiona rzecz będzie podlegać zabezpieczeniu, jako dowód rzeczowy w procesie karnym.

c) Przedmiotem sprzedaży jest prawo, sprzedawca odpowiedzialny jest za istnienie tego prawa – dotyczy to np. odpłatnego zbycia udziału w spółce z o.o.

W przypadku wystąpienia wady prawnej kupujący ma prawo do rękojmi na zasadach zbliżonych do rękojmi za wady fizyczne. Termin na realizację uprawnień z tytułu wady prawnej wynosi rok od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Może on odstąpić od umowy lub też żądać obniżenia ceny, jeżeli ma taką możliwość i zdecyduje się pozostać w posiadaniu rzeczy. Jest również możliwa wymiana towaru na wolny od wad lub usunięcie wady prawnej. Sprzedawca może zaproponować swoje rozwiązanie, jednak, podobnie jak przy wadzie fizycznej, jest on zobowiązany do spełnienia roszczenia w jednym z wariantów.

 

Jeżeli szukasz produktu, który ułatwi zarządzanie zgłoszonymi problemami przez klientów – zapoznaj się z naszym produktem www.reklamacja.com